1 9 6 5 - 2 0 1 5

Jubileusz 50 – lecia
Domu Pomocy Społecznej

w GNOJNIE

50-Lecie relacja

Rok 2015 jest szczególnie ważnym dla naszego Domu, ponieważ pięćdziesiąt lat temu nasza placówka została oficjalnie otwarta i zamieszkali w niej pierwsi mieszkańcy.

Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością , doświadczenia z młodością . Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu być może już zapomnieliśmy . Jednak jubileusz 50 – lecia naszego Domu to okazja , aby przypomnieć sobie najważniejsze fakty. Jubileusz ,to także okazja do wspomnień, które choć minione pozostają w pamięci.

Obchody naszego Jubileuszu rozpoczęliśmy w dniu 24.09 2015 r. Mszą Świętą sprawowaną przez Księdza Proboszcza Adama Pajdę w intencji mieszkańców , pracowników, sióstr zakonnych, emerytów i rencistów, oraz zmarłych mieszkańców i pracowników.

Uczestniczyli w niej mieszkańcy, pracownicy i emeryci. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za modlitwę w naszej intencji i piękne życzenia oraz uznanie dla naszej pracy .

Po mszy udaliśmy się na cmentarz parafialny ,złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach zmarłych mieszkańców i pracowników.

Dzień 25 września 1965 r. to dzień przyjęcia pierwszych mieszkańców. Dzisiaj 25 września 2015 r. mija równe 50 lat od tamtych chwil, pewnie w innej rzeczywistości i innej scenerii.

Jubileusz uświetnili zacni i szanowni goście reprezentujący władze wojewódzkie , powiatowe i gminne oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocy społecznej. W tym dniu byli z nami emeryci i renciści, oraz pracownicy i mieszkańcy naszej placówki.

Wśród gości byli: Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka Koruba, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Pani Barbara Jakacka Grenn, w imieniu Podsekretarz Stanu Pani Beaty Oczkowicz z Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczyła Pani Ilona Kapusta.

Wydział Polityki Społecznej ŚUW reprezentowały Panie - ELżbieta Paluch, Wioletta Wieczorek , Agnieszka Herbuś, Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego - Pan Andrzej Gądek, Starosta Buski - Pan Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak, Członek Zarządu Buskiego – Pan Wiesław Marzec, Przewodniczący Rady Gminy Gnojno – Pan Stanisław Wcisło, Wójt Gminy Gnojno –Pan Zbigniew Janik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojnie Pani Anna Kaczmarek Pniewska, Dyrektor Gimnazjum w Gnojnie - Pani Marzena Kubiec , Dyrektor PFRON Oddział w Kielcach – Pani Jadwiga Irla, Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Busku reprezentowała Pani Milena Nurek, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju Pan Andrzej Smulczyński, Ks. Proboszcz Parafii Gnojno - Adam Pajda, Dyrektor DPS w Zborowie – Pani Helena Bebel, Z –ca Dyrektora DPS w Zborowie –Pan Janusz Malara ,Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku reprezentowali Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pan Piotr Tworogowski i Kierownik Filii DPS w Zgórsku w Rudzie Strawczyńskiej Pan Marcin Król oraz Główna Księgowa Pani Kinga Sałek, Dyrektor DPS w Słupi Pacanowskiej - s. Agata Jońca, Dyrektor DPS w Łagiewnikach - Pan Jerzy Kulpiński , Pani Urszula Banaś – koordynator ds. ubezpieczeń społecznych, Konsultant Regionalny z Toruńskich Zakładów Opatrunkowych Pan Leszek Lizak.

Przedstawiciele lokalnej prasy: redaktor Echa Dnia – Adam Ligiecki oraz redaktor Tygodnika Ponidzia Pani Karina Lechowska.

Jubileusz prowadził Pan Tomasz Łukawski , kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie, który otworzył uroczystość, następnie poprosił dyrektora Domu o zabranie głosu .

Dyrektor powitał gości i przypomniał historię miejsca jak również przedstawił działalność placówki w okresie jej funkcjonowania.

Fragmenty przemówienia przedstawiamy poniżej:

Szanowni Państwo

„Dzisiejszy dzień jest okazją do wspomnieć o historii i przeobrażeniach jakie następowały w Domu w ciągu tego okresu. Rozpocznę jednak od kilka ważnych momentów z historii tego miejsca w którym się znajdujemy.
Otóż w tym miejscu otoczony stawami zamek wybudował w Gnojnie w roku 1540 Krzysztof Gnoiński, herbu Warna. Na przestrzeni wieków zmieniali się także właściciele. Po Gnoińskich przybyli Reszkowscy, potem Lanckorońscy, następnie Rupniewscy , aż wreszcie w 1790 roku zamek przebudowany na obronną rezydencję stał się własnością Wiktora Łuniewskiego.

Z chwilą wyzwolenia Polski na prawie 100 hektarowym majątku w Gnojnie gospodarzyli Erazm i Stefania Łuniewscy.

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. całość majątku przeszła na własność skarbu państwa .

Po reformie rolnej Gnojno zostało rozparcelowane pomiędzy miejscowych gospodarzy i pracowników majątkowych. Pozostały ośrodek z ruinami zamku przejęło Państwowe Gospodarstwa Rolne ,a w roku 1958 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej postanowiło adaptować zamek na Zakład Specjalny dla Dorosłych , natomiast w roku 1962 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Zakład dla Dorosłych przekształcono na Państwowy Dom Specjalny dla Dzieci. Po przeprowadzonych pracach remontowych i jego częściowej przebudowie w dniu 25 września 1965 r. w budynku Dworku zamieszkało 60 chłopców niepełnosprawnych intelektualnie.

Placówką kierowali kolejno następujące osoby : Pani Anna Wiącek , Panowie Jan Lewera, Edward Gurgul i Antoni Bor, pełniąc tę funkcję przez 16 lat do 30 czerwca 1991 r. Ja natomiast funkcję tą pełnię od 20 sierpnia 1991 r .

W Domu od pierwszych dni działalności pracowały siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego dla nas „Sercanki”

nieprzerwalnie do 28 lutego 2008 r.

Mieszkańcami Domu były dzieci, które zostały objęte programem edukacyjnym . Program edukacyjny prowadzony był w ramach tzw. „Szkoły życia” początkowo przez nauczycieli miejscowej Szkoły Podstawowej w Gnojnie , a późnej edukację przejmuje Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Broninie , który kontynuuje ją do dnia dzisiejszego.

W latach siedemdziesiątych oddano do użytku pawilon mieszkalny dla 40 osób. Nowy pawilon mieszkalny pozwolił zwiększyć liczbę miejsc w placówce do 100. Taką też liczbą miejsc Dom dysponuje w chwili obecnej.

Istniejące obiekty remontowano , przystosowywano do aktualnych potrzeb jednak nie spełniały one warunków standaryzacji. Warunki te określił Ustawodawca w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu o domach pomocy społecznej.

Funkcjonowanie Domu zatem stanęło pod znakiem zapytania. Władnymi do podjęcia ostatecznej decyzji był Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Buskiego. Na nasze szczęście , a przede wszystkim szczęście mieszkańców Rada Powiatu podejmuje decyzję o budowie pawilonu dla 50 osób. Prace projektowe oraz budowa trwała

3 lata . Obiekt został oddany do użytku 09 stycznia 2010 r. Koszt jego realizacji wyniósł ponad 3 400 000 złotych zł. Większość środków finansowych pochodziła z budżetu Powiatu Buskiego, wsparcia udzielił Powiatowi Urząd Marszałkowski ze środków finansowych PFRON -600 tys. zł. ,oraz 1.5 mln to dotacja celowa ze środków Skarbu Państwa

Ale było to tylko połowiczne rozwiązanie , gdyż warunki lokalowe / standard / został spełniony tylko w nowym obiekcie w którym zamieszkało 50 chłopców.

Różne były pomysły Starostów, Zarządu Powiatu Buskiego, jak doprowadzić do uzyskania odpowiednich warunków lokalowych dla pozostałych 50 mieszkańców, ostatecznie zwyciężyła koncepcja budowy II pawilonu mieszkalnego .

Tym razem sprawa budowy potoczyła się szybko. Pawilon zostaje oddany do użytku w ciągu dwóch lat.

W dniu 28 grudnia 2012 r., a 09 stycznia 2013 r. następuje otwarcie pawilonu.

W uroczystości uczestniczył między innymi Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas uroczystego otwarcia pawilonu Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka Koruba wręczyła nam decyzję zezwalającą Powiatowi Buskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dla 100 osób.

Koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł około 4, 5 mln. zł Większość środków finansowych pochodziła z budżetu Powiatu Buskiego. Tym razem również dzięki staraniom Starostów udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe z Budżetu Państwa .

Korzystając z okazji w imieniu tych najbardziej potrzebujących to jest mieszkańców, ale również pracowników gorące słowa podziękowania kieruję dla Starosty i Wicestarosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza i Pana Stanisława Klimczaka oraz całego Zarządu I Rady Powiatu I i II kadencji , która personalnie niewiele została zmieniona.

W działaniach tych wspierała Powiat Buski Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka Koruba oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pani Renata Segiecińska.

W obiektach znajdują się pokoje mieszkalne 2,3 i 4 osobowe , pomieszczenia dla terapii , rehabilitacji , gabinety pielęgniarskie, sale dziennego pobytu, kaplica oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wyposażone w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny , terapeutyczny, medyczny. Systematycznie doposażamy i uzupełniamy go w coraz to w bardziej nowoczesny. Sami Państwo ocenicie nasze warunki kiedy zaproszę Państwa do zwiedzenia obiektów.

Przy Domu przez lata funkcjonowało Gospodarstwo Pomocnicze ,które prowadziło produkcję roślinną i zwierzęcą na potrzeby Domu. Gospodarstwem kierował początkowo Pan Władysław Zawierucha , o ostatnim kierownik był Pan Józef Wójcik kierując nim do momentu jego likwidacji tj. do 1995 r. Gospodarstwo zostało przekazane Agencji Rolnej Skarbu Państwa , a Agencja zbyła go miejscowemu rolnikowi ,który prowadzi produkcję rolniczą .

Ponad 20 lat temu rozpoczęły pracę Warsztaty Terapii Zajęciowej , pierwsze w środowisku wiejskim w woj. świętokrzyskim z pięcioma pracowniami tematycznymi .

  • pracownią gospodarstwa domowego,
  • pracownią przyrodniczo - środowiskową,
  • pracownią humanistyczno-plastyczną,
  • ślusarsko – stolarską,
  • muzyczną.

Uczestnikami warsztatów są mieszkańcy Domu i osoby ze środowiska .Ogółem uczestniczy w nich 30 osób w tym 9 osób z naszego placówki.

W ramach pracowni muzycznej działa zespół Bąbelki szeroko znany i lubiany .

Upoważniam Pana Krzysztofa Janickiego o przekazanie informacji związanych z działalnością zespołu jego sukcesach i występach w trakcie występu zespołu na dzisiejszej uroczystości.

Przy Domu funkcjonuje Klub Olimpiad Specjalnych” Światło i Cienie „który prowadzi działalność sportową i propaguje sport wśród naszych mieszkańców .

Przy naszej placówce od 2001 r. funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie . Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy i pracownicy Domu i nasi przyjaciele . Głównie dzięki Stowarzyszeniu możemy aplikować o środki finansowe na działania z zakresu sportu , kultury i turystyki. Pragnę nadmienić ,że Stowarzyszenie wraz z Domem Pomocy i Warsztatami organizuje corocznie cykliczne imprezy o zasięgu wojewódzkim dla osób niepełnosprawnych.

W roku bieżącym organizujemy po raz kolejny następujące przedsięwzięcia:

  • XXIII turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych z terenu woj. Świętokrzyskiego,
  • XIII przegląd zespołów artystycznych /dwudniowy/ w którym corocznie występuje ponad 20 zespołów,
  • VII rajd pieszy połączony ze zwiedzaniem i poznawaniem naszego regionu,
  • III turniej piłki nożnej stołowej.

Nasze inicjatywy wykraczają znacznie poza nasze obowiązki statutowe, ale działania te dają nam dużo satysfakcji i radości , a zadowolenie i uśmiech uczestników wynagradza nam włożony trud w ich organizację.

Mieszkańcy Domu uczestniczą w organizowanych przez inne podmioty imprezach , zawodach sportowych ,rajdach ,przeglądach artystycznych , konkursach . Wystawa , która nam towarzyszy prezentuje całą gamę medali , nagród, dyplomów jakie zdobywali.

Prezentujemy kroniki Domu z naszej działalności na przestrzeni całego okresu funkcjonowania. Wystawiamy również prace naszych mieszkańców i uczestników warsztatów. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Szanowni Państwo .

Kończąc pragnę przekazać wszystkim pracownikom wyrazy uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz naszych mieszkańców , bez Państwa oddanej pracy oraz wnoszonego trudu nie byłoby możliwe prowadzenie tych działań o których wcześniej wspominałem . Państwo wraz z Mieszkańcami tworzycie wspólnotę którą można nazwać Domem.

Pragnę dzisiaj uhonorować i wyróżnić niektórych z Was wieloletnich pracowników zaangażowanych w pracy , ale szacunkiem darzę wszystkich bo na to zasługujecie.

Dyplomy i Podziękowania otrzymują pracownicy najdłużej pracujący: Barbara Pacholec, Barbara Kwiatkowska, Renata Doros , Barbara Zawierucha i Ewa Haba oraz kierownicy Komórek organizacyjnych : Barbara Gajek , Ewa Pawłowska , Tomasz Łukawski, Grzegorz Sołtysiak i Beata Pietryka.

Podziękowania kieruję dla mieszkańców Domu. To Państwa obecność w placówce nadaje sens naszej pracy, skłania do refleksji nad życiem, uwrażliwia nas i uszlachetnia. .
Wszystkim mieszkańcom życzę, aby doznawali jak najwięcej życzliwości i serdecznej troski od otaczających ich osób. Cieszyli się długo jak najlepszym zdrowiem, jak również pogodą ducha w każdym dniu.
Z okazji jubileuszu pragnę obdarować okolicznościowymi upominkami tych ,którzy w naszej placówce przebywają prawie od początku jego funkcjonowania.

Upominki otrzymują następujący mieszkańcy : Waldemar Kneć, Wojciech Jędrychowski, Adam Szymański, Józef Grejner, Zbigniew Wójcik, Kazimierz Kowalczyk, Zdzisław Woźniak, Edward Szczygieł.

Następnie prowadzący Galę poprosił emerytów na scenę , którym wręczono okolicznościowe upominki związane z Jubileuszem , a w ich imieniu podziękowała Pani Aleksandra Szczepanik za zaproszenie i upominki, wspominała swoje przygody związane z pracą ,wręczyła dyrektorowi bukiet róż , a zebrani podziękowali jej gromkimi brawami.

Emeryci na scenie

Emeryci na scenie

Po spotkaniu z emerytami Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka Koruba podziękowała pracownikom za pracę i przekazała życzenia dla mieszkańców i pracowników . Wręczyła również pracownikom Domu Brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Odznaczenia otrzymali: Renata Doros, Joanna Ogórek, Elwira Żydek Wioletta Makówka, Barbara Szwarczyńska, Bożena Pasternak.

Wojewoda i odznaczeni pracownicy Brązowymi Krzyżami Zasługi

Wojewoda i odznaczeni pracownicy Brązowymi Krzyżami Zasługi

Prowadzący przekazał głos uczestnikom spotkania.

Było mnóstwo życzeń począwszy od mieszkańców, pracowników Domu , pracowników warsztatów. Nie sposób wymienić wszystkich , lecz składali je między innymi przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Pani Ilona Kapusta ,starostowie Jerzy Kolarz i Stanisław Klimczak, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, radny sejmiku Krystian Jarubas, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej Smulczyński, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM Barbara Jakacka Green, dyrektor PFRON Oddział Kielce Jadwiga Irla Także władze samorządowe Gnojna wójt Zbigniew Janik , przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło oraz proboszcz Adam Pajda.

Podziękowania i życzenia przekazali również kierownicy jednostek organizacyjnych naszego powiatu i z terenu woj. Świętokrzyskiego.

Uczestnicy Jubileuszu

Uczestnicy Jubileuszu

Na zakończenie wystąpił zespół „ Bąbelki „ , który zaprezentował w większości własne utwory nagrodzony gromkimi brawami .

Po występie dyrektor wraz z uczestnikami zwiedzili pawilony mieszkalne, w tym sale terapeutyczne i rehabilitacyjne .

Jubileusz zakończył się wspólnym poczęstunkiem połączony z degustacją tortów jubileuszowych podarowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku –Zdroju.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej dziękuję wszystkim osobom i instytucją , którzy wsparli nasz Jubileusz. W szczególności :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju,

Toruńskie zakłady Opatrunkowe ,

Firma Bajt Jana Trelińskiego z Buska –Zdroju,

Szkoła Podstawowa z Chmielnika ,

Chmielnickie Centrum Kultury.

Poniżej prezentujemy podziękowania przekazane bądź przesłane z okazji Jubileuszu

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja

50-Lecie relacja