Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu jej zamieszkania. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie płci męskiej w dowolnym wieku.

Do Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie kieruje się na podstawie:

  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do w/w wniosku dołącza się:

  1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu,
  2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę skierowania osoby ubiegającej się do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  5. zaświadczenie psychologa,
  6. zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, u których występuje jednocześnie choroba psychiczna),
  7. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich).

W przypadku gdy do Domu kieruję się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu nie wymaga przedłożenia w/w dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skiero-waniu do Domu.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia w/w dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do DPS na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do Domu na czas określony.

Przed przyjęciem osoby do DPS pracownik socjalny Domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu.