1. Każdy mieszkaniec ma prawo do przyjmowania gości na terenie Domu.
 2. Odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie mogą odbywać się codziennie w godzinach 800-2000, lecz nie mogą w żaden sposób powodować zakłócenia funkcjonowania Domu.
 3. Pobyt osoby odwiedzającej mieszkańca na terenie Domu może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą dyrektora placówki lub upoważnionego jej pracownika.
 4. Dyrektor lub upoważniony pracownik Domu, kierując się wolą mieszkańca, uzasadnioną wolą jego opiekuna prawnego, prawami mieszkańców, prawami personelu Domu lub troską o sprawne i bezpieczne funkcjonowanie placówki może nie wyrazić zgody na pobyt osoby odwiedzającej na terenie Domu.
 5. Osoba odwiedzająca mieszkańca zgłasza swoje przybycie dyżurującej pielęgniarce, która zawiadamia następnie o tym fakcie opiekuna pełniącego dyżur na grupie, gdzie mieszka odwiedzany mieszkaniec.
 6. Pielęgniarka dyżurująca informuje odwiedzającego o miejscu zamieszkania odwiedzanego mieszkańca.
 7. Jeżeli osoba odwiedzająca przybywa po raz pierwszy w celu odwiedzenia mieszkańca, dyżurująca pielęgniarka zawiadamia opiekuna grupy lub innego pracownika, który udziela pomocy w odwiedzinach.
 8. Opiekun grupy lub inny pracownik udaje się z przybyłą osobą do pokoju, w którym zamieszkuje odwiedzana osoba.
 9. Opiekun grupy może pozostawić mieszkańca Domu sam na sam z osobą odwiedzającą tylko wówczas gdy ma pewność, że osoba odwiedzająca jest dobrze znana komukolwiek z personelu Domu lub samemu mieszkańcowi.
 10. Opiekun grupy lub inny pracownik może udzielić osobie odwiedzającej informacji dotyczących zamieszkania i zachowania się mieszkańca stosownie do potrzeb i posiadanego upoważnienia.
 11. Osoba znająca Dom i miejsce zamieszkania osoby odwiedzanej nie musi korzystać z pomocy opiekuna grupy lub innego pracownika Domu.
 12. Wizyty składane mieszkańcom odnotowywane są przez opiekunów grup w „Zeszytach odwiedzin”.
 13. W przypadku gdy osoba odwiedzająca mieszkańca chce opuścić wraz z tym mieszkańcem teren Domu powinna powiadomić o tym dyżurującego opiekuna podając miejsce, gdzie chce zabrać mieszkańca oraz przewidywany  czas ich nieobecności. Fakt opuszczenia przez mieszkańca i osobę go odwiedzającą terenu Domu powinien zostać odnotowany przez opiekuna grupy w „Zeszycie wyjść”.
 14. W przypadku gdy osoba odwiedzająca oraz mieszkaniec nie wrócą na teren Domu pomimo upływu deklarowanego czasu ich nieobecności opiekun grupy zgłasza ten fakt dyżurującej pielęgniarce.
 15. Dyżurująca pielęgniarka po uzyskaniu informacji, o której mowa w punkcie 14, koordynuje dalsze działania (tj. poszukiwanie mieszkańca przez pracowników DPS, ewentualnie powiadomienie policji) mające na celu odnalezienie mieszkańca, który opuścił teren Domu.
 16. W przypadku gdy nikt z personelu nie zna danych personalnych osoby odwiedzającej mieszkańca, nie ma pewności, że zna je dobrze również sam mieszkaniec, oraz gdy istnieją obawy co do intencji pobytu takiej osoby na terenie Domu dyżurująca pielęgniarka może poprosić taką osobę o to, aby ta okazała swój dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 17. W przypadku gdy osoba odwiedzająca mieszkańca wymieniona w punkcie 16 odmówi okazania dokumentu tożsamości oraz odmawia jednocześnie opuszczenia terenu Domu dyżurująca pielęgniarka może wezwać policję.
 18. Osoba odwiedzająca, która zamieszkuje w dużej odległości od Gnojna i jej powrót byłby utrudniony w danym dniu lub jej sytuacja wymaga pobytu powyżej jednego dnia, może skorzystać z pokoju gościnnego.
 19. Z pokoju gościnnego może skorzystać najbliższa rodzina mieszkańca lub inna osoba za zgodą Dyrektora Domu lub upoważnionego pracownika 1 dobę, natomiast w szczególnych okolicznościach przedłużenie tego czasu może nastąpić za zgodą Dyrektora lub pod jego nieobecność Kierownika Zespołu Pielęgniarskiego.
 20. Skorzystanie z pokoju gościnnego wymaga zgłoszenia na siedem dni przed przewidywanym przybyciem odwiedzającego pracownikowi socjalnemu.
 21. W pilnych sprawach, których nie można przewidzieć termin określony w pkt. 20, nie musi być zachowany.
 22. Przybyłej osobie do Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie klucze od pokoju gościnnego przekazuje pracownik socjalny lub dyżurująca pielęgniarka.
 23. Bezpośrednio po zakończonej wizycie pracownik socjalny lub dyżurująca pielęgniarka sprawdza stan pokoju gościnnego.
 24. Ewentualne zniszczenia spowodowane w pokoju gościnnym przez osoby odwiedzające mieszkańców muszą być pokryte przez te osoby.
 25. Korzystanie z pokoju gościnnego jest nieodpłatne.
 26. Korzystanie z pokoju gościnnego odnotowywane jest w specjalnej ewidencji prowadzonej przez pracownika socjalnego.