Pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie jest odpłatny.

Koszt utrzymania mieszkańca od 01.02.2024 r. wynosi 7.050,00 zł miesięcznie.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (zgodnie z art. 60.1 i 61.1 ustawy o pomocy społecznej) są w kolejności:

  • Mieszkaniec Domu.
  • Małżonek, zstępni przed wstępnymi.
  • Gmina, która skierowała mieszkańca.
  • Mieszkaniec Domu ponosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu netto.
  • Pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem utrzymania a kwotą wpłaconą przez mieszkańca wpłaca jego rodzina, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  • W sytuacji, gdy rodzina nie spełnia wymogów określonych powyżej, obowiązek dopłaty przejmuje pomoc społeczna – gmina, która skierowała mieszkańca.