Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  https://www.dpsgnojno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019.11.02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.11.02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox

Opera:https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  ma siedzibę w miejscowości Gnojno 118, 28-114 Gnojno. Numer telefonu centrali: 41 353 20 42, numer faksu 41 353 20 42. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: www.dpsgnojno.pl, adres serwisu Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip-dpsgnojno.bip.gov.pl, adres skrytki podawczej na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.dpsgnojno.pl prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną jest Grzegorz Sołtysiak, adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 353 20 42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu o który chodzi, sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem, oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu jeżeli dotyczy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie , Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno.

Pawilon Mieszkalny II (1 piętrowy z podpiwniczeniem)

Do budynku prowadzi pięć  wejść w tym   główne wejście  od strony parku . Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Do wejścia do strony północnej budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.  Dyżurka pielęgniarska  Domu Pomocy Społecznej znajduje się na lewo od wejścia głównego. W budynku znajduje się  winda  osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda znajdują się na końcu korytarza po lewej  stronie od wejścia głównego.  W windzie zainstalowano łączność telefoniczna ze wszystkimi numerami wewnętrznymi  DPS. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich piętrach budynku. Wszystkie piętra budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zastosowano oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pawilon Mieszkalny I (parterowy)

Do budynku prowadzi pięć  wejść w tym  główne wejście  od strony parku . Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Dyżurka pielęgniarska w   Pawilonie I znajduje się na lewo od wejścia głównego. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne  budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w części mieszkalnej  budynku. W budynku nie zastosowano oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Pawilonie I nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek „Szkoły Życia”

Do budynku prowadzą dwa  wejścia jedno do pokoju mieszkalnego 2 osobowego, drugie do SOSW Bronina oraz pokoi gościnnych dla odwiedzających podopiecznych DPS.  Wszystkie pomieszczenia  budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dwie toalety  znajdujące się w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych . W budynku nie zastosowano oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Pawilonie I nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Teren DPS Gnojno

Przed budynkiem kotłowni DPS  wyznaczono  miejsca parkingowe dla pracowników oraz osób odwiedzających. Ze względu na ochronę pożarową na terenie parku oraz przy budynkach nie wyznaczono miejsc parkingowych.

Do budynków Domu Pomocy Społecznej jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. W celu umówienia wizyty prosimy o wysłanie wiadomości e - mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Domem Pomocy Społecznej możliwy jest w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • przesyłanie faksu na numer 41 353 20 42

wysyłając korespondencję pisemną na adres: Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie,  Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno.